De uitdaging


Herkent u het patroon dat samenwerkingsprocessen vaak complexer blijken dan u van tevoren had gedacht? Voor complexe maatschappelijke vraagstukken in het publieke domein wordt de oplossing gezocht in samenwerken. Meer samenwerken in ketens, nog intensiever, meer integraal. Een voorbeeld van een vraagstuk dat zich niet laat vangen in één dimensie of domein is het vraagstuk van complexe gezinsproblematiek. Aan inhoudelijke kennis op dit thema is vanuit de verschillende disciplines geen gebrek. Echter, wil de bundeling van deze expertisen niet leiden tot een wirwar aan hulpinterventies die hun effectiviteit verliezen, wordt van gemeenten verlangd dat zij periodiek kunnen monitoren en tijdig kunnen (bij)sturen op de integrale aanpak op dit thema. De gemeente Heerhugowaard vroeg ons te helpen om met ketenpartners een instrument te ontwikkelen dat in staat stelt te duiden of zij de dingen goed doen en vooral of zij de goede dingen doen in de aanpak van complexe gezinsproblematiek.

Onze oplossing


Ketenpartners in Heerhugowaard (Politie, OM, Jeugd en Gezin Beschermers, Gemeente, William Schrikker Groep, Parlan, Veiligheidshuis) zijn met een theoretische set Keten Prestatie Indicatoren gaan oefenen in een drietal interactieve workshops. Zij hebben zelf aanvullende KPI’s aangedragen, KPI’s weggestreept en KPI's geherformuleerd waar zij dit nodig achten voor de toepassing op hun praktijk: die van complexe gezinsproblematiek in hun gemeente. Al snel bleek dat ketenpartners sterk onderscheid maakten in indicatoren die iets zeggen over de kwaliteit van uitvoering en indicatoren die iets zeggen over de kwaliteit van inrichting van samenwerkingscondities. Door dit onderscheid aan te houden werd duidelijk dat sommige Keten Prestatie Indicatoren fungeren als thermometer (hoe staan we er voor met onze integrale aanpak?) en sommige Keten Prestatie Indicatoren fungeren als thermostaat (aan welke knoppen kunnen we draaien om de aanpak te optimaliseren?).

Het resultaat


Directe resultaten:
  • 13 vragen in een (digitale) QuickScan om snel de door ketenpartners gepercipieerde samenwerking te meten
  • De introductie van intervisie en double loop leren door overzichtelijke visualisatie van verschillen en overeenkomsten in percepties
  • Procesoptimalisatie doordat voor de ketenregisseur in Heerhugowaard per samenwerkingsdimensie de condities om integraal te kunnen samenwerken uiteen zijn gezet
Indirecte resultaten:
  • Ketenaanpak die de cliëntvraag centraal stelt
  • Meer comfort en handelingsperspectief voor professionals om integraal samen te werken
  • Doelgerichte regievoering

Onze aanpak tijdens deze opdracht

Advies
Onderzoek
Training
Borgen