De uitdaging


Het vraagstuk van personen met verward gedrag is van alle tijden. Verschillende recente incidenten hebben ons geleerd dat een effectieve aanpak vraagt om maatwerk. Het vereiste maatwerk komt slechts tot stand als de zorg- en veiligheidsketen methodisch samenwerken. Methodisch in deze context betekent: vanuit de regie op lokaal niveau op basis van een gemeenschappelijke visie, gefaciliteerd door partners op rijksniveau en ondersteund door de stelselverantwoordelijken.

Onze oplossing


Met het doel te visualiseren welke route personen met verward gedrag doorlopen binnen de integrale aanpak van personen met verward gedrag zijn zogeheten Client Maps ontwikkeld met de Werkgroep personen met verward gedrag. De basis van elke Client Map vormt een casusanalyse bestaande uit een situatieschets, betrokken ketenpartners en een chronologische weergave van contactmomenten tussen ketenpartners met het cliëntsysteem en ketenpartners onderling. Vervolgens zijn deze schriftelijke casusanalyses gevisualiseerd. Bij de vervaardiging van Client Maps komen inrichtingsvraagstukken voor de samenwerking aan de orde welke de input vormen voor het formuleren van een gemeenschappelijke visie op de ketenaanpak personen met verward gedrag. De bouwstenen van het aanjaagteam vormen hierbij een kader om de inrichtingsvraagstukken te duiden.

Het resultaat


Door te leren van de geanalyseerde realiteit, kan worden toegewerkt naar de beoogde realiteit. Met behulp van de analyse van casussen door middel van Client Maps worden de verschillen en benodigde stappen in kaart gebracht en in een referentiemodel weergegeven. Het geoperationaliseerde referentiemodel wordt nu geïmplementeerd met behulp van onze software met als uitgangspunt de specifieke doelgroep en de context van het samenwerkingsverband inclusief de daarbij behorende te monitoren en te rapporteren KPI’s (Key Performance Indicatoren). Op deze wijze is het op elk moment mogelijk real-time managementinformatie te genereren ten behoeve van monitoring en sturingsdoeleinden. Dit geeft de betrokkenen een krachtige tool die toegevoegde waarde levert aan de samenwerking.

Onze aanpak tijdens deze opdracht

Advies
Onderzoek
Training
Borgen